Twoje konto

Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Vis-a-Vis Etiuda sp. z o.o.

z dnia 2018-05-25

Strona www.etiuda.net oraz Sklep internetowy: https://www.etiuda.net jest prowadzony przez Vis a Vis Etiuda spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-549), ul. R. Traugutta 16b/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495809, NIP: 6793097918, REGON: 123034950, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Vis a Vis Etiuda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.etiuda.net

Regulamin jest udostępniony użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy. Każdy użytkownik od momentu rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Słowniczek:

Audiobook – książka w formie elektronicznej zawierająca odczytany przez lektora tekst publikacji (w formacie audio, mp3 lub innym) dostępna w postaci pliku lub na nośniku CD

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

E-book – wersja książki wydana w postaci elektronicznej. Aby móc przeczytać taką publikację należy posiadać specjalne oprogramowanie na smartfonie, tablecie, komputerze lub odpowiednie urządzenie zwane e-czytnikiem. Książki są wydawane w różnych formatach cyfrowych. Informacja o stosownym formacie cyfrowym zamieszczana jest w opisie każdego e-booka.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są produkty wybrane przez Klienta

Płatność kartą - płatność dokonywana za pomocą karty płatniczej

Produkty - książki w formie papierowej, audiobooki na nośnikach CD oraz audiobooki i e-booki w formie plików elektronicznych

Przelew elektroniczny - forma pieniężnego rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu dyspozycji przekazania określonej kwoty pieniężnej z konta bankowego Klienta na rachunek bankowy Sklepu

Regulamin - Regulamin strony internetowej www.etiuda.net oraz sklepu internetowego https://www.etiuda.net

Sprzedawca – Vis a Vis Eiuda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. R. Traugutta 16b/9, 30-549 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495809, NIP: 6793097918, REGON: 123034950

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze strony internetowej oraz sklepu internetowego (zwanego dalej także Księgarnią Internetową), w szczególności zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym .

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Towarach Sklep internetowy zamieszcza na Stronie Produktu.

 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:e-mail:sklep@etiuda.net, Tel: 12 423 52 74, kom.602-325-003, adres pocztowy: ul. R. Traugutta 16b/9, 30-549 Kraków, Polska

 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu oraz przesyłanych Klientowi wiadomości i powiadomień z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. Klient jest uprawniony do przeglądania treści oraz asortymentu Sklepu bez uprzedniej rejestracji, natomiast złożenie zamówienia wymaga posiadania aktywnego konta w Sklepie (rejestracji), zgodnie z treścią pkt. III regulaminu.

II. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze strony www.etiuda.net oraz Księgarni Internetowej konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

III. Informacje o Produktach

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

III. Rejestracja w Sklepie

 1. W celu rejestracji w Sklepie, tj. założenia konta w Sklepie należy:

  1. przejść do zakładki „Twoje konto / Rejestracja”,

  2. wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta,

  3. aktywować konto klikając w link zawarty w e-mailu potwierdzającym aktywację konta.

 2. Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep.

 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie.

 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jest dobrowolne i nieodpłatne.

 5. Po założeniu konta w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym i polega na wpisaniu w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

 6. Klient ma prawo do usunięcia konta w Sklepie. Usunięcie konta oznacza zgodę na rezygnację z korzystania z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności możliwości zamawiania produktów oferowanych przez Sklep. Usunięcie konta w Sklepie oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 7. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta w Sklepie oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

IV. Zasady zakupów i płatności

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia należy Klient zobowiązany jest dokonać:

  1. wyboru zamawianych Produktów za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”,

  2. wyboru adresu zamawiającego, adresu dostawy i metody dostawy,

  3. akceptacji wybranego kraju Klienta, jeżeli jest inny niż kraj, z którego jest składane zamówienie,

  4. wyboru metody płatności,

  5. akceptacji regulaminu Sklepu,

  6. akceptacji – wyrażenia zgody na udostępnienie pliku/ów przed upływem 14-dniowego terminu prawa do zwrotu pliku (dot. zakupu e-booków i audiobooków w formie plików elektronicznych),

  7. wysłania zamówienia za pomocą przycisku „KUPUJĘ”,

  8. w przypadku wyboru metody płatności z góry (za pomocą karty płatniczej lub przelewem elektronicznym) – opłacenia zamówienia zgodnie z wybraną metodą płatności.

 3. Przesłanie przez Klienta zamówienia wybranych Produktów stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.

 4. Sklep uprawniony jest do określenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem.

 5. Termin realizacji zamówienia (wysłania do Klienta zamówionych Produktów) wynosi do 4 dni od dnia złożenia zamówienia i nie uwzględnia on czasu dostawy Produktów, wynikającego z wybranej przez Klienta metody dostawy. Zamówienie złożone w dzień powszedni po godzinie 12:00, w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny traktowane będzie jako zamówienie złożone w następnym dniu roboczym.

 6. W przypadku niedostępności Produktów zamówionych przez Klienta, Sklep zawiadomi o tym Klienta w możliwie najkrótszym terminie od dnia złożenia zamówienia i zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pieniędzy. Sklep poinformuje również Klienta o powyższym fakcie wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia.

 7. W przypadku, gdy część zamówionych Produktów jest niedostępna, wówczas Klient może dokonać wyboru i anulować zamówienie w części, w której nie może ono być zrealizowane lub anulować zamówienie w całości. Jeżeli Klient nie dokona wyboru (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, a Klientowi zwrócona zostanie kwota zapłacona przez niego za anulowaną część zamówienia, o czym Sklep poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia.

 8. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z regulaminem w formie pliku PDF obowiązującym w momencie zawarcia umowy.

 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Produktów w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych.

 10. Z zastrzeżeniem pkt. VII.2) regulaminu, Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty na następujące sposoby:

  1. za pobraniem przy odbiorze przedmiotu zamówienia,

  2. za pomocą karty płatniczej. Sklep akceptuje karty płatnicze: VISA, MasterCard, Maestro. Za autoryzację płatności kartami płatniczymi w systemie on-line odpowiada firma PayU S.A. przelewem elektronicznym. Przy płatności przelewem elektronicznym, po dokonaniu autoryzacji, z salda konta zostanie pobrana należna kwota i przypisana do zamówienia.

  3. Realizacja zamówienia opłaconego kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym rozpocznie się po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.

VI. Dostawa Produktów

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w trybie zwykłym bądź priorytetowym, kurierem Fedex lub innym, lub za pośrednictwem usługi Paczkomaty firmy impost lub odbiór własny w magazynie wydawnictwa ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków. Koszt dostawy przesyłki jest każdorazowo określany przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 2. Koszty dostawy zamówionych Produktów ponosi Klient. Przy większych zamówieniach koszty wysyłki ponosi Vis-a-vis Etiuda sp. z o.o.

 3. W przypadku zamówień zagranicznych Sklep dolicza koszty wysyłki zgodnie z wybraną metodą dostawy przez Klienta. Usługa nie obejmuje opłat celnych i innych opłat podatkowych nakładanych przez ustawodawstwo kraju odbiorcy.

VII. Zasady sprzedaży e-booków i audiobooków w formie plików elektronicznych

1. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Na stronie internetowej Księgarni publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie Księgarni informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Księgarni oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Księgarni. 

4. Księgarnia, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Koszyk".

5. W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronach Księgarni. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki, i dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i jego akceptację.

6. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

7. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Wydawnictwo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.

8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia. E-mail potwierdzający zamówienie zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu i będzie zawierał informacje na temat:

a. imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) Wydawnictwa organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, 

b. głównych cechach świadczenia i jego przedmiotu, 

c. ceny obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki, 

d. zasady zapłaty ceny,

e. kosztów oraz terminu i sposobu dostawy, 

f. prawa odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,

g. miejscu i sposobie składania reklamacji. 

9. E-mail potwierdzający zamówienie zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Wydawnictwa o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia, między Wydawnictwem a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.

10. Na zamówione produkty wystawiany jest paragon lub – na życzenie Klienta - faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o wcześniejsze wskazanie tej okoliczności w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie opcji „Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę”.

11. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wydawnictwo akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Wydawnictwa lub płatność przez serwis PayU.pl.

12. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pod adresem sklep@etiuda.net.

13. Ceny produktów w Księgarni są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie. 

IX. Prawo odstąpienia od od umowy

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień pkt VII.4) niniejszego regulaminu, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia.

 

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy umów, na podstawie których Konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50,00 zł.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawa konsumenta.

 3. Produkty zwracane przez Konsumenta powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Koszty zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta.

 5. Zwracany Produkt wraz z dowodem zakupu powinien zostać odesłany w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy na adres:

  Vis a Vis Etiuda Sp. z o.o.
  Dział Sprzedaży
  ul. Bonarka 21
  30-415 Kraków

 

VIII. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 2. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy Konsument stwierdzi, iż Produkt ma wadę w postaci błedòw w druku, pustych stron, jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktu.

 3. Konsument powinien wówczas odesłać przedmiotowy Produkt wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem reklamacji na adres:

  Vis a Vis Etiuda Sp. z o.o.
  Dział Sprzedaży
  ul. Bonarka 21
  30-415 Kraków

 4. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i zawiadomi go o stanowisku zajętym w tej sprawie.

 5. Jeśli Produkt ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać jej usunięcia, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna,

  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynieniu takiemu żądaniu, jeśli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, Sklep może nadto odmówić wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia takiemu obowiązkowi przewyższałyby cenę Produktu,

 6. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sklepem, Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

X. Zwrot zapłaconych należności

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, Sklep dokona zwrotu należności uiszczonych przez Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności wpłaconych przez Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie w ich zwrocie, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru rachunku bankowego Klienta.

XI. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę dla celów związanych z realizacją umowy i umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

 2. Klienta oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego w związku z korzystaniem ze Sklepu są prawdziwe i kompletne. Klient zobowiązany jest do posługiwania się własnymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie lub posługiwanie się nieprawdziwymi lub cudzymi danymi osobowymi.

 3. Podczas korzystania ze strony internetowej www.etiuda.net Sklep wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookies umieszczone zostały w punkcie XII ”Polityka prywatności i bezpieczeństwa”.

 

XII. Newsletter

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach Sprzedawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

 3. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje użytkownik do formularza udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej. Użytkownika wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, przesyłając na adres mailowy Sprzedawcy sklep@etiuda.net, maila z informacją o rezygnacji z newslettera.

 

XII. Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Vis-a-vis Etiuda sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vis a Vis Etiuda Sp. z o.o., 30-549 Kraków, ul. R. Traugutta 16b/9, wpisana do KRS 0000495809, NIP: 6793097918, tel. +48 12 423 52 74

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. a. rozpatrywania skierowanych do nas ofert, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 dalej RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Vis-a-vis Etiuda sp z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 3. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

 4. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Vis-a-vis Etiuda sp. z o.o. w przedmiocie prowadzenia analizy wyników działalności gospodarczej ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. kierowania do Pani/Pana przez Vis-a-vis Etiuda sp. z o.o. treści marketingowych uzasadnionych interesem spółki zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym ów uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy, w sposób uzależniony od tego na jaką drogę komunikacji wyraził( a) Pani/Pan zgodę,

 6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vis-a-vis Etiuda sp. z o.o.. polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem określonym treścią art. 6 ust. 1 lit. f oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych na podstawie art.5 w związku z motywem 47 i 48 ( RODO).

 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Vis-a-vis Etiuda sp z o.o. obowiązków (np.: urzędy skarbowe, Inspekcja pracy, ZUS, sądy powszechne i administracyjne, mediatorzy, itp.),

 4. podmiotom świadczącym dla Vis-a-vis Etiuda sp. z o.o. usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym usługi IT

 1. Okres przetwarzania danych osobowych:

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem,

  2. archiwizowane i przetwarzane, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Vis-a-vis Etiuda sp z o.o. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

  3. okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych może każdorazowo zostać przedłużony zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem np. w celu odnowienia licencji, zakupu praw,

  4. dane osobowe przetwarzane na potrzeby składania zamówień i kontynuacji współpracy (np. podpisania nowego zlecenia) - do czasu wniesienia sprzeciwu,

  5. jeśli dane osobowe przetwarzane były na podstawie tzw. zgody marketingowej do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania np. newsletter, sklep internetowy.

 2. Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych,

  3. prawo do usunięcia danych, jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa,

  4. ograniczenia przetwarzania danych,

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 2. prawo do przenoszenia danych,

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są

przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 1. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 1. rozpatrywania i odpowiedzi na przedstawiane oferty,

 2. zawarcia i wykonywania umów.

 1. Nie profilujemy danych osobowych ani nie podejmujemy decyzji związanych z Pani/Pana osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych

 2. Klientów sklepu internetowego, fanpage'a Wydawnictwa (na platformie Facebook'a) prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi tam regulaminami oraz adresami do przekazywania, aktualizowania i wycofywania zgody dotyczącycej danych osobowych.

 3. Jednocześnie informujemy:

Nasze strony internetowe mogą być wyposażone we wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, którego obsługą zajmuje się „Facebook". Taką wtyczką jest np. przycisk Lubię to. Po wejściu np. na naszego fanpage'a, który wyposażona jest w taką wtyczkę przeglądarka połączy się bezpośrednią z serwerem Facebooka - zostanie wysłana informacja jaka strona została odwiedzana. Po zalogowaniu i kliknięciu Lubię to Facebook zapisze tę informację na koncie Klienta. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania informacji przez Facebook, a także na temat przysługujących praw chroniących dane osobowe mogą Państwo znaleźć w informacjach umieszczonych na Facebooku-u. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies ciasteczek).

Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taka zgodę za pomocą ustawień oprogramowana zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. Takim oprogramowaniem jest przeglądarka internetowa, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej. Dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki i jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies prosimy zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki odpowiednią opcję. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej). Zalecamy sprawdzanie ustawień tzw. „cookies" w korzystanych przez Państwa przeglądarek , w celu skonfigurowań ustawień zgodnie z Państwa intencjami.

 1. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeśli na stronie internetowej etiuda.net Wydawnictwo Vis a Vis Etiuda zamieszczamy linki (np. przy recenzjach na fanpage'u) prowadzące do innych, nie administrowanych przez nas stron internetowych, to nie odpowiadamy za stopień ochrony prywatności realizowanych przez administratorów tych stron.

 2. W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Administratorem danych pod adresem: dane@etiuda.net

lub przesyłając informacje na adres: 30-549 Kraków, ul. R. Traugutta 16b/9.

 1. Niniejsza Ogólna Klauzula Informacyjna może podlegać zmianom, o których będziemy na bieżąco informować za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2018-09-15.

 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

 3. Spółka jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w regulaminie, są realizowane w oparciu o dotychczasowe postanowienia regulaminu.